امروز

دوشنبه ۵ فروردین ۱۳۹۸

اعضای هیات علمی گروه شیلات

نام: دکتر رامین مناف فر
مرتبه علمی: دانشیار
مدرک تحصیلی: دکتری ژنتیک آبزیان - بیوتکنولوژی
گروه آموزشی: شیلات
R.manaffar@urmia.ac.ir
http://facultystaff.urmia.ac.ir/r.manaffar
شماره تلفن: 3242
نام: دکتر احمد ایمانی
مرتبه علمی: دانشیار
مدرک تحصیلی: دکترای شیلات- تغذیه آبزیان
گروه آموزشی: شیلات
a.imani@urmia.ac.ir
http://facultystaff.urmia.ac.ir/a.imani
شماره تلفن: داخلی 3151
نام: دکتر نصرالله احمدی فرد
مرتبه علمی: استادیار
مدرک تحصیلی: دکترای شیلات- تکثیر و پرورش غذای زنده
گروه آموزشی: شیلات
n.ahmadifard@urmia.ac.ir
http://facultystaff.urmia.ac.ir/n.ahmadifard
شماره تلفن: داخلی 3154
نام: دکتر کوروش سروی مغانلو
مرتبه علمی: دانشیار
مدرک تحصیلی: دکتري شيلات - فیزیولوژی آبزیان
گروه آموزشی: شیلات
k.sarvimoghanlou@urmia.ac.ir
http://facultystaff.urmia.ac.ir/k.sarvi
شماره تلفن: داخلی 3219