امروز

دوشنبه ۵ فروردین ۱۳۹۸

اعضای هیات علمی گروه جنگلداری

نام: دکتر مرضیه حجاریان
مرتبه علمی: استادیار
مدرک تحصیلی: دکترای جنگلداری
گروه آموزشی: جنگلداری m.hajjarian@urmia.ac.ir http://facultystaff.urmia.ac.ir/m.hajjarian
شماره تلفن: داخلی
نام: دکتر امید حسین زاده
مرتبه علمی: استادیار
مدرک تحصیلی: دکترای جنگلداری
گروه آموزشی: جنگلداری o.hoseinzadeh@urmia.ac.ir http://facultystaff.urmia.ac.ir/o.hoseinzadeh
شماره تلفن: داخلی
نام: دکتر محمدرضا زرگران
مرتبه علمی: استادیار
مدرک تحصیلی: دکترای جنگلداری - حمایت و حفاظت جنگل
گروه آموزشی: جنگلداری m.zargaran@urmia.ac.ir http://facultystaff.urmia.ac.ir/m.zargaran
شماره تلفن: داخلی
نام: دکتر جواد اسحاقی
مرتبه علمی: دانشیار
مدرک تحصیلی: دکترای مرتعداری
گروه آموزشی: جنگلداری j.eshagh@urmia.ac.ir http://facultystaff.urmia.ac.ir/j.eshagh
شماره تلفن: داخلی
نام: سید رستم موسوی میر کلا
مرتبه علمی: استادیار
مدرک تحصیلی: دکترای جنگلداری
گروه آموزشی: جنگلداری r.mousavi@urmia.ac.ir http://facultystaff.urmia.ac.ir/r.mousavi
شماره تلفن: داخلی
نام: نسرین سیدی
مرتبه علمی: استادیار
مدرک تحصیلی: دکترای جنگلداری
گروه آموزشی: جنگلداری n.seyedi@urmia.ac.ir http://facultystaff.urmia.ac.ir/n.seyedi
شماره تلفن: داخلی
نام: احمد علیجانپور
مرتبه علمی: دانشیار
مدرک تحصیلی: دکترای جنگلداری
گروه آموزشی: جنگلداری a.alijanpour@urmia.ac.ir http://facultystaff.urmia.ac.ir/a.alijanpour
شماره تلفن: داخلی
نام: عباس بانج شفیعی
مرتبه علمی: دانشیار
مدرک تحصیلی: دکترای جنگلداری
گروه آموزشی: جنگلداری banedg@yahoo.com http://facultystaff.urmia.ac.ir/a.banjshafiei
شماره تلفن: 2501
نام: دکتر الیاس رمضانی کاکرودی
مرتبه علمی: دانشیار
مدرک تحصیلی: دکترای تخصصی جنگلداری
گروه آموزشی: جنگلداری e.ramezani@urmia.ac.ir http://facultystaff.urmia.ac.ir/e.ramezani
شماره تلفن: داخلی