امروز

جمعه ۲۸ تیر ۱۳۹۸

گروه منابع طبیعی

برای تامين نيروی متخصص و کارآمد در امور مربوط به اداره و مدیریت حوزه های آبخیز کشور و بهره برداری صحيح از منابع آب و خاک و جلوگيری از فرسايش در حوزه های آبخيز اعم از بادی ، آبی و سيلابی که سبب هدر رفت خاک و پرشدن مخازن سدها و پيشروی شنهای روان می گردد، لازم است کارشناسانی تربيت شوند تا ضمن آموخته های خود بتوانند برنامه ريزی اصولی در جهت نيل به خودکفائی در زمينه مرتع و آبخيزداری را به عمل آورند. با عنايت به موارد مطرح شده و اينکه قطب شمال غرب کشور با کمبود جدی نيروی انسانی متخصص در زمينه منابع طبيعی بخصوص رشته مرتع و آبخيزداری روبرو بوده است ،در تيرماه 1381 با ايجاد رشته کارشناسی مرتع و آبخيزداری در دانشگاه اروميه بصورت قطعی موافقت بعمل آمد. هم اکنون با دو نفر استاديار و دونفر مربي و دو نفر بورسيه و دو نفر کارشناس آزمايشگاه به رسالت علمي و آموزشي خود ادامه مي دهد

  

مسئولین گروه

مدیریت گروه

دکتر هیراد عبقری

معاونت گروه

 دکتر اسماعیل شیدایی

مسئول دفتر گروه   

 

آدرس پست الکترونیکی گروه مرتع و آبخیزداری

m.erfanian@urmia.ac.ir

شماره تلفن:  داخلی 2502