امروز

یکشنبه ۷ آذر ۱۴۰۰

اعضای هیات علمی گروه مرتع و آبخیزداری

نام: دکتر مرتضی مفیدی چیلان
مرتبه علمی: استادیار
مدرک تحصیلی: دکتری علوم مرتع
گروه آموزشی: مرتع و آبخیزداری
m.mofidi@urmia.ac.ir
http://facultystaff.urmia.ac.ir/mortezamofidi
شماره تلفن:
نام: دکتر حسین خیرفام
مرتبه علمی: استادیار
مدرک تحصیلی: دکترای علوم و مهندسی آبخیزداری-حفاظت آب و خاک
گروه آموزشی: مرتع و آبخیزداری
h.kheirfam@urmia.ac.ir
http://facultystaff.urmia.ac.ir/hosseinkheirfam
شماره تلفن: 2501
نام: دکتر سعید نجفی
مرتبه علمی: استادیار
مدرک تحصیلی: علوم و مهندسی آبخیزداری
گروه آموزشی: دانشکده, مرتع و آبخیزداری
sa.najafi@urmia.ac.ir
http://facultystaff.urmia.ac.ir/sa.najafi
شماره تلفن: 3220
نام: دکتر اسماعیل شیدایی کرکج
مرتبه علمی: استادیار
مدرک تحصیلی: دکترای علوم مرتع
گروه آموزشی: مرتع و آبخیزداری
e.sheidai@urmia.ac.ir
http://facultystaff.urmia.ac.ir/Site/CV.aspx?STID=595&Ln=fa
شماره تلفن: 3223
نام: دکتر میرحسن میریعقوب زاده
مرتبه علمی: استادیار
مدرک تحصیلی: دکترای آبخیزداری - آب
گروه آموزشی: مرتع و آبخیزداری
m.miryaghoubzadeh@urmia.ac.ir
http://facultystaff.urmia.ac.ir/mh.miryaghoubzadeh
شماره تلفن: داخلی 3220
نام: حسام احمدی بیرگانی
مرتبه علمی: استادیار
مدرک تحصیلی: دکترای بیابان زدایی-رسوبات بادی ، گرد و غبار
گروه آموزشی: مرتع و آبخیزداری
h.ahmadybirgani@urmia.ac.ir
http://facultystaff.urmia.ac.ir/Site/CV.aspx?STID=631&Ln=fa
شماره تلفن: 3220
نام: دکتر هيراد عبقری
مرتبه علمی: دانشیار
مدرک تحصیلی: دکترای آبخیزداری-هیدرولوژی و منابع آب
گروه آموزشی: مرتع و آبخیزداری
hiradab@gmail.com
http://facultystaff.urmia.ac.ir/h.abghari
شماره تلفن: داخلی
نام: دکتر مهدی عرفانیان
مرتبه علمی: دانشیار
مدرک تحصیلی: دکترای مهندسی آبخیزداری- هیدرولوژی و سنجش از دور
گروه آموزشی: مرتع و آبخیزداری
m.erfanian@urmia.ac.ir
http://facultystaff.urmia.ac.ir/m.erfanian
شماره تلفن: 2502
نام: دکتر حبیب نظرنژاد
مرتبه علمی: دانشیار
مدرک تحصیلی: دکترای آبخیزداری - فرسایش و رسوب
گروه آموزشی: مرتع و آبخیزداری
h.nazarnejad@urmia.ac.ir
http://facultystaff.urmia.ac.ir/h.nazarnejad
شماره تلفن: 2505