امروز

چهارشنبه ۲۵ مهر ۱۳۹۷
دانشکده منابع طبیعی

معرفی گروه

برای تامين نيروی متخصص و کارآمد در امور مربوط به اداره و مدیریت حوزه های آبخیز کشور و بهره برداری صحيح از منابع آب و خاک و جلوگيری از فرسايش در حوزه های آبخيز اعم از بادی ، آبی و سيلابی که سبب هدر رفت خاک و پرشدن مخازن سدها و پيشروی شنهای روان می گردد، لازم است کارشناسانی تربيت شوند تا ضمن آموخته های خود بتوانند برنامه ريزی اصولی در جهت نيل به خودکفائی در زمينه مرتع و آبخيزداری را به عمل آورند. با عنايت به موارد مطرح شده و اينکه قطب شمال غرب کشور با کمبود جدی نيروی انسانی متخصص در زمينه منابع طبيعی بخصوص رشته مرتع و آبخيزداری روبرو بوده است.

در تيرماه 1381 با ايجاد رشته کارشناسی مرتع و آبخيزداری در دانشگاه اروميه بصورت قطعی موافقت بعمل آمد. هم اکنون با دو نفر استاديار و دونفر مربي و دو نفر بورسيه و دو نفر کارشناس آزمايشگاه به رسالت علمي و آموزشي خود ادامه مي دهد

گروه مرتع و آبخیزداری

مدیر گروه
دکتر مهدی عرفانیان
دکترای مهندسی آبخیزداری- هیدرولوژی و سنجش از دور
رتبه علمی:
دانشیار
m.erfanian@urmia.ac.ir
معاون گروه
دکتر هيراد عبقری
دکترای آبخیزداری-هیدرولوژی و منابع آب
رتبه علمی:
دانشیار
hiradab@gmail.com

رشته های تحصیلی

کارشناسی:
  1. مهندسی طبیعت
کارشناسی ارشد:
  1. علوم و مهندسی مرتع - مدیریت مرتع
  2. علوم و مهندسی آبخیزداری - سیلاب و رود خانه
  3. علوم و مهندسی آبخیزداری - حفاظت آب و خاک
دکتری:
  1. علوم و مهندسی آبخیزداری - حفاظت آب و خاک
  2. علوم و مهندسی آبخیزداری - مدیریت حوزه های آبخیز