امروز

پنجشنبه ۴ مرداد ۱۴۰۳

گروه جنگلداری

 

گروه جنگلداری دانشکده منابع طبیعی دانشگاه ارومیه در مهرماه سال 1388 با پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی در رشته مهندسی منابع طبیعی- جنگلداری فعالیت­های آموزشی و پژوهشی خود را آغاز کرد. این گروه در حال حاضر، نه عضو هیئت علمی رسمی دارد و در سه مقطع کارشناسی، کارشناسی ارشد (دو گرایش مدیریت و علوم زیستی جنگل) و دکتری (دو گرایش مدیریت و علوم زیستی جنگل) در رشته جنگلداری دانشجو می­پذیرد. نام و نام خانوادگی، سابقه آموزشی و پژوهشی و مرتبه علمی اعضای هیئت علمی گروه جنگلداری در جدول 1 نشان داده شده است.

 

معرفی رشته جنگلداری و گرایش­ها                                                                                                            

          رشته جنگلداری، علم و هنر مدیریت جنگل است که هدف آن تربیت نیروی متخصص و کارآمد برای حفاظت، احیا، توسعه و بهره­برداری اصولی از جنگل­های طبیعی و دست­کاشت است. با توجه به اهمیت اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جنگل­ها در تامین چوب و فرآورده های جنگلی، اشتغال، تولید اکسیژن، ترسیب کربن، جلوگیری از فرسایش خاک و تفرج، اهمیت تربیت کارشناسان و متخصصان توانمند در جهت مدیریت پایدار اکوسیستم­های جنگلی روشن می­شود. دانش آموختگان این رشته تحصیلی می­توانند در مراکز آموزشی و پژوهشی به تدریس و پژوهش پرداخته و همچنین در امور اجرایی دولتی و خصوصی مشغول فعالیت شوند.

          دوره کارشناسی جنگلداری مشتمل بر هشت نیمسال تحصیلی (چهار سال) است و دانشجویان موظف به گذراندن 137 واحد درسی هستند. طول دوره کارشناسی ارشد دو سال و تعداد واحدهای درسی آن، 32 واحد شامل 10 واحد دروس تخصصی الزامی (مشترک در هر دو گرایش علوم زیستی و مدیریت جنگل)، 16 واحد دروس اختیاری، و 6 واحد پایان­نامه است. تعداد واحدهای درسی دوره دکتری 36 واحد شامل هشت واحد دروس تخصصی الزامی (مشترک)، 10 واحد دروس اختیاری و 18 واحد رساله برای هر دو گرایش است. طول دوره دکترای تخصصی، چهار سال است.

 


 

مسئولین گروه

مدیریت گروه

دکتر نسرین سیدی

معاونت گروه

دکتر سید رستم موسوی

مسئول دفتر گروه   

 

آدرس پست الکترونیکی گروه جنگلداری

Forestry@urmia.ac.ir

شماره تلفن:  32754632