امروز

پنجشنبه ۳۱ خرداد ۱۴۰۳
دانشکده منابع طبیعی
دانشکده منابع طبیعی
دانشکده منابع طبیعی
دانشکده منابع طبیعی
دانشکده منابع طبیعی
دانشکده منابع طبیعی
دانشکده منابع طبیعی
دانشکده منابع طبیعی

معرفی گروه

برای تامين نيروی متخصص و کارآمد در امور مربوط به اداره و مدیریت حوزه های آبخیز کشور و بهره برداری صحيح از منابع آب و خاک و جلوگيری از فرسايش در حوزه های آبخيز اعم از بادی ، آبی و سيلابی که سبب هدر رفت خاک و پرشدن مخازن سدها و پيشروی شنهای روان می گردد، لازم است کارشناسانی تربيت شوند تا ضمن آموخته های خود بتوانند برنامه ريزی اصولی در جهت نيل به خودکفائی در زمينه مرتع و آبخيزداری را به عمل آورند. با عنايت به موارد مطرح شده و اينکه قطب شمال غرب کشور با کمبود جدی نيروی انسانی متخصص در زمينه منابع طبيعی بخصوص رشته مرتع و آبخيزداری روبرو بوده است.

در تيرماه 1381 با ايجاد رشته کارشناسی مرتع و آبخيزداری در دانشگاه اروميه بصورت قطعی موافقت بعمل آمد. هم اکنون با دو نفر استاديار و دونفر مربي و دو نفر بورسيه و دو نفر کارشناس آزمايشگاه به رسالت علمي و آموزشي خود ادامه مي دهد

گروه مرتع و آبخیزداری

مدیر گروه
دکتر اسماعیل شیدای کرکج
دکترای علوم مرتع
رتبه علمی:
استادیار
e.sheidai@urmia.ac.ir

رشته های تحصیلی

کارشناسی:
  1. مهندسی طبیعت
کارشناسی ارشد:
  1. علوم و مهندسی مرتع - مدیریت مرتع
  2. علوم و مهندسی آبخیزداری - سیلاب و رود خانه
  3. علوم و مهندسی آبخیزداری - حفاظت آب و خاک
دکتری:
  1. علوم و مهندسی آبخیزداری - حفاظت آب و خاک
  2. علوم و مهندسی آبخیزداری - مدیریت حوزه های آبخیز