امروز

دوشنبه ۶ تیر ۱۴۰۱
کارشناسی ارشد: 
علوم ومهندسی شیلات - تکثیر و پرو رش آبزیان
علوم ومهندسی شیلات - بوم شناسی آبزیان
زیست فناوری دریا
دکتری: 
علوم ومهندسی شیلات - تکثیر و پرو رش آبزیان
گروه آموزشی: 
دانشکده
شیلات