امروز

پنجشنبه ۴ مرداد ۱۴۰۳

روز پنج شنبه 22 اردیبهشت 1402 اولین بازدید درس کارورزی 2 ورودی سال 1398 گروه مهندسی مرتع و آبخیزداری با همراهی اساتید محترم گروه آقایان دکتر هیراد عبقری، دکتر مهدی عرفانیان، دکتر میرحسن میریعقوب زاده، دکتر مرتضی مفیدی چلان و دکتر اسماعیل شیدای کرکج انجام گردید. در این بازدید علمی بصورت اجمالی حوزه آبخیز علی کان قوشچی – ارومیه برای تهیه و تدوین گزارش های تفضیلی فیزیوگرافی، هوا و اقلیم شناسی، هیدرولوژی و منابع آب، اقتصادی اجتماعی و پوشش گیاهی بررسی شد. دانشجویان محترم پس از بررسی نقشه های پایه و داده های اولیه بر اساس شرح خدمات مطالعات تفضیلی اجرایی اقدامات آبخیزداری گزارش های مورد نیاز را تحت راهنمایی اساتید محترم گروه تهیه خواهند نمود. هدف از این درس آشنایی کامل دانشجویان مقطع کارشناسی با مطالعات آبخیزداری و مرتعداری است.

گروه آموزشی: 
دانشکده