امروز

پنجشنبه ۴ مرداد ۱۴۰۳

اعضای هیات علمی گروه مرتع و آبخیزداری

دکتر حبیب نظرنژاد
مرتبه علمی
دانشیار
گروه آموزشی
مرتع و آبخیزداری
مدرک تحصیلی
دکترای آبخیزداری - فرسایش و رسوب
شماره تلفن
2505
دکتر مهدی عرفانیان
مرتبه علمی
دانشیار
گروه آموزشی
مرتع و آبخیزداری
مدرک تحصیلی
دکترای مهندسی آبخیزداری- هیدرولوژی و سنجش از دور
شماره تلفن
2502
دکتر هيراد عبقری
مرتبه علمی
دانشیار
گروه آموزشی
مرتع و آبخیزداری
مدرک تحصیلی
دکترای آبخیزداری-هیدرولوژی و منابع آب
شماره تلفن
داخلی
حسام احمدی بیرگانی
مرتبه علمی
استادیار
گروه آموزشی
مرتع و آبخیزداری
مدرک تحصیلی
دکترای بیابان زدایی-رسوبات بادی ، گرد و غبار
شماره تلفن
3220
دکتر میرحسن میریعقوب زاده
مرتبه علمی
دانشیار
گروه آموزشی
مرتع و آبخیزداری
مدرک تحصیلی
دکترای آبخیزداری - آب
شماره تلفن
داخلی 3224
دکتر اسماعیل شیدای کرکج
مرتبه علمی
استادیار
گروه آموزشی
مرتع و آبخیزداری
مدرک تحصیلی
دکترای علوم مرتع
شماره تلفن
3223
دکتر سعید نجفی
مرتبه علمی
استادیار
گروه آموزشی
دانشکده, مرتع و آبخیزداری
مدرک تحصیلی
علوم و مهندسی آبخیزداری
شماره تلفن
3220
دکتر حسین خیرفام
مرتبه علمی
استادیار
گروه آموزشی
مرتع و آبخیزداری
مدرک تحصیلی
دکترای علوم و مهندسی آبخیزداری-حفاظت آب و خاک
شماره تلفن
2501
دکتر مرتضی مفیدی چلان
مرتبه علمی
دانشیار
گروه آموزشی
مرتع و آبخیزداری
مدرک تحصیلی
دکتری علوم مرتع
شماره تلفن