امروز

جمعه ۲۸ تیر ۱۳۹۸

کارکنان دانشکده منابع طبیعی

نام محل کار سمت تلفن
سیده دلنیا بدوی دانشکده منابع طبیعی-آزمایشگاه شیلات کارشناس آزمایشگاه شیلات
ستار زاهدی دانشکده منابع طبیعی کارشناس پژوهش و مسئول کتابخانه 2499
مریم ایرجی دانشکده منابع طبیعی کارشناس آموزش 2497
یعقوب ظروفساز دانشکده منابع طبیعی مسئول دفتر ریاست دانشکده 2501
ناهید اسماعیلی دانشکده منابع طبیعی مسئول دبیرخانه 2501
گیتا امیرفتحی دانشکده منابع طبیعی کارشناس آزمایشگاه مرتعداری 3225
مجید حاتمی دانشکده منابع طبیعی کارشناس کامپیوتر 3210
علیرضا خیرخواه دانشکده منابع طبیعی کارشناس آزمایشگاه آبخیزداری 3225
علیزضا محامد دانشکده منابع طبیعی کارشناس آزمایشگاه جنگلداری 3225
پرویز جبارپور دانشکده منابع طبیعی مسئول اموال و امور عمومی 2500