امروز

سه شنبه ۳ مهر ۱۳۹۷

کارکنان دانشکده منابع طبیعی

نام محل کار سمت تلفن
ناهید اسماعیلی دانشکده منابع طبیعی کارشناس آموزش تحصیلات تکمیلی 2501
حکیمه بختیاری دانشکده منابع طبیعی کارشناس آموزش 2497
گیتا امیرفتحی دانشکده منابع طبیعی کارشناس آزمایشگاه مرتعداری 3225
هادی تختی دانشکده منابع طبیعی مسئول کتابخانه 2499
مجید حاتمی دانشکده منابع طبیعی کارشناس کامپیوتر 3210
علیرضا خیرخواه دانشکده منابع طبیعی کارشناس آزمایشگاه آبخیزداری 3225
علیزضا محامد دانشکده منابع طبیعی کارشناس آزمایشگاه جنگلداری 3225
قربانعلی مردی تیزخراب دانشکده منابع طبیعی خدمات 3222
امیر صانعی کیا دانشکده منابع طبیعی مسئول کلاسها 2500
پرویز جبارپور دانشکده منابع طبیعی مسئول اموال و امور عمومی 2500