امروز

چهارشنبه ۲۵ مهر ۱۳۹۷

اعضای هیات علمی دانشکده علوم ورزشی

دکتر نصرالله احمدی فرد
مرتبه علمی
استادیار
گروه آموزشی
شیلات
مدرک تحصیلی
دکترای شیلات- تکثیر و پرورش غذای زنده
شماره تلفن
داخلی 3154
حسام احمدی بیرگانی
مرتبه علمی
استادیار
گروه آموزشی
مرتع و آبخیزداری
مدرک تحصیلی
دکترای بیابان زدایی-رسوبات بادی ، گرد و غبار
شماره تلفن
3220
دکتر کوروش سروی مغانلو
مرتبه علمی
استادیار
گروه آموزشی
شیلات
مدرک تحصیلی
دکتري شيلات - فیزیولوژی آبزیان
شماره تلفن
داخلی 3219
دکتر احمد ایمانی
مرتبه علمی
استادیار
گروه آموزشی
شیلات
مدرک تحصیلی
دکترای شیلات- تغذیه آبزیان
شماره تلفن
داخلی 3151
دکتر الیاس رمضانی کاکرودی
مرتبه علمی
استادیار
گروه آموزشی
جنگلداری
مدرک تحصیلی
دکترای تخصصی جنگلداری
شماره تلفن
داخلی
دکتر میرحسن میریعقوب زاده
مرتبه علمی
استادیار
گروه آموزشی
مرتع و آبخیزداری
مدرک تحصیلی
دکترای آبخیزداری - آب
شماره تلفن
داخلی 3220
عباس بانج شفیعی
مرتبه علمی
دانشیار
گروه آموزشی
جنگلداری
مدرک تحصیلی
دکترای جنگلداری
شماره تلفن
2501
دکتر مهدی نیکو
مرتبه علمی
استادیار
گروه آموزشی
شیلات
مدرک تحصیلی
دکترای صنایع غذایی-عمل آوری فرآورده های شیلاتی
شماره تلفن
داخلی
احمد علیجانپور
مرتبه علمی
دانشیار
گروه آموزشی
جنگلداری
مدرک تحصیلی
دکترای جنگلداری
شماره تلفن
داخلی
دکتر رامین مناف فر
مرتبه علمی
استادیار
گروه آموزشی
شیلات
مدرک تحصیلی
دکتری ژنتیک آبزیان - بیوتکنولوژی
شماره تلفن
98-0441-3440295
نسرین سیدی
مرتبه علمی
استادیار
گروه آموزشی
جنگلداری
مدرک تحصیلی
دکترای جنگلداری
شماره تلفن
داخلی
دکتر اسماعیل شیدایی کرکج
مرتبه علمی
استادیار
گروه آموزشی
مرتع و آبخیزداری
مدرک تحصیلی
دکترای علوم مرتع
شماره تلفن
3223
سید رستم موسوی میر کلا
مرتبه علمی
استادیار
گروه آموزشی
جنگلداری
مدرک تحصیلی
دکترای جنگلداری
شماره تلفن
داخلی
دکتر جواد اسحاقی
مرتبه علمی
دانشیار
گروه آموزشی
جنگلداری
مدرک تحصیلی
دکترای مرتعداری
شماره تلفن
داخلی

Pages