امروز

سه شنبه ۴ تیر ۱۳۹۸

اعضای هیات علمی دانشکده منایع طبیعی

دکتر الیاس رمضانی کاکرودی
مرتبه علمی
دانشیار
گروه آموزشی
جنگلداری
مدرک تحصیلی
دکترای تخصصی جنگلداری
شماره تلفن
داخلی
دکتر رامین مناف فر
مرتبه علمی
دانشیار
گروه آموزشی
شیلات
مدرک تحصیلی
دکتری ژنتیک آبزیان - بیوتکنولوژی
شماره تلفن
3242
عباس بانج شفیعی
مرتبه علمی
دانشیار
گروه آموزشی
جنگلداری
مدرک تحصیلی
دکترای جنگلداری
شماره تلفن
2501
دکتر اسماعیل شیدایی کرکج
مرتبه علمی
استادیار
گروه آموزشی
مرتع و آبخیزداری
مدرک تحصیلی
دکترای علوم مرتع
شماره تلفن
3223
دکتر احمد ایمانی
مرتبه علمی
دانشیار
گروه آموزشی
شیلات
مدرک تحصیلی
دکترای شیلات- تغذیه آبزیان
شماره تلفن
داخلی 3151
دکتر سعید نجفی
مرتبه علمی
استادیار
گروه آموزشی
دانشکده, مرتع و آبخیزداری
مدرک تحصیلی
علوم و مهندسی آبخیزداری
شماره تلفن
3220

Pages