امروز

پنجشنبه ۳۱ خرداد ۱۴۰۳

کارکنان دانشکده منابع طبیعی

نام محل کار سمت تلفن
سیده دلنیا بدوی دانشکده منابع طبیعی-آزمایشگاه شیلات کارشناس آزمایشگاه شیلات
مریم ایرجی دانشکده منابع طبیعی کارشناس آموزش 2497
ناهید اسماعیلی دانشکده منابع طبیعی کارشناس پژوهش و مسئول کتابخانه 2501
گیتا امیرفتحی دانشکده منابع طبیعی کارشناس آزمایشگاه مرتعداری 3225
علیرضا خیرخواه دانشکده منابع طبیعی کارشناس آزمایشگاه آبخیزداری 3225
علیزضا محامد دانشکده منابع طبیعی کارشناس آزمایشگاه جنگلداری 3225