امروز

پنجشنبه ۳۱ خرداد ۱۴۰۳

گروه منابع طبیعی

برای تامين نيروی متخصص و کارآمد در امور مربوط به اداره و مدیریت حوزه های آبخیز کشور و بهره برداری صحيح از منابع آب، خاک و گیاه و جلوگيری از فرسايش در حوزه ­های آبخيز اعم از بادی، آبی و سيلابی که سبب هدر رفت خاک و پرشدن مخازن سدها و پيشروی شن­های روان می گردد، لازم است کارشناسانی تربيت شوند تا ضمن آموزش آموخته های خود بتوانند برنامه ريزی اصولی در جهت نيل به خودکفائی در زمينه مرتع و آبخيزداری را به عمل آورند. با عنايت به موارد مطرح شده و اينکه قطب شمال غرب کشور با کمبود نيروی انسانی متخصص در زمينه منابع طبيعی بخصوص رشته های مهندسی مرتع و آبخيزداری روبرو بوده است                                                                                                       

در تيرماه 1381 با ايجاد رشته کارشناسی مرتع و آبخيزداری در دانشگاه اروميه بصورت قطعی موافقت بعمل آمد. هم اکنون با شش نفر استاديار و سه نفر دانشیار و دو نفر کارشناس آزمايشگاه به رسالت علمي و آموزشي خود ادامه مي دهد. این گروه در سال 1388 موفق به اخذ مجوز و راه اندزی رشته کارشناسی ارشد آبخیزداری-دو گرایش حفاظت آب و خاک و سیلاب و رودخانه، در سال 1392 کارشناسی ارشد مرتعداری-گرایش مدیریت مرتع، در سال 1394 مقطع دکتری علوم و مهندسی آبخیز در دو گرایش حفاظت آب و خاک و مدیریت حوزه های آبخیز و در سال 1399 مقطع کارشناسی ارشد مدیریت و کنترل بیابان گردید.

 

 

  

مسئولین گروه

مدیریت گروه

دکتر هیراد عبقری

معاونت گروه

 دکتر اسماعیل شیدایی

مسئول دفتر گروه   

 

آدرس پست الکترونیکی گروه مرتع و آبخیزداری

m.erfanian@urmia.ac.ir

شماره تلفن:  داخلی 2502