امروز

یکشنبه ۷ آذر ۱۴۰۰

اعضای هیات علمی دانشکده منایع طبیعی

دکتر حبیب نظرنژاد
مرتبه علمی
دانشیار
گروه آموزشی
مرتع و آبخیزداری
مدرک تحصیلی
دکترای آبخیزداری - فرسایش و رسوب
شماره تلفن
2505
دکتر مهدی عرفانیان
مرتبه علمی
دانشیار
گروه آموزشی
مرتع و آبخیزداری
مدرک تحصیلی
دکترای مهندسی آبخیزداری- هیدرولوژی و سنجش از دور
شماره تلفن
2502
دکتر هيراد عبقری
مرتبه علمی
دانشیار
گروه آموزشی
مرتع و آبخیزداری
مدرک تحصیلی
دکترای آبخیزداری-هیدرولوژی و منابع آب
شماره تلفن
داخلی
دکتر نصرالله احمدی فرد
مرتبه علمی
دانشیار
گروه آموزشی
شیلات
مدرک تحصیلی
دکترای شیلات- تکثیر و پرورش غذای زنده
شماره تلفن
داخلی 3154
دکتر احمد ایمانی
مرتبه علمی
دانشیار
گروه آموزشی
شیلات
مدرک تحصیلی
دکترای شیلات- تغذیه آبزیان
شماره تلفن
داخلی 3151
دکتر سعید نجفی
مرتبه علمی
استادیار
گروه آموزشی
دانشکده, مرتع و آبخیزداری
مدرک تحصیلی
علوم و مهندسی آبخیزداری
شماره تلفن
3220
دکتر حسین خیرفام
مرتبه علمی
استادیار
گروه آموزشی
مرتع و آبخیزداری
مدرک تحصیلی
دکترای علوم و مهندسی آبخیزداری-حفاظت آب و خاک
شماره تلفن
2501
دکتر مرتضی مفیدی چیلان
مرتبه علمی
استادیار
گروه آموزشی
مرتع و آبخیزداری
مدرک تحصیلی
دکتری علوم مرتع
شماره تلفن

Pages