امروز

چهارشنبه ۲۹ فروردین ۱۴۰۳

اعضای هیات علمی دانشکده منایع طبیعی

دکتر نصرالله احمدی فرد
مرتبه علمی
دانشیار
گروه آموزشی
شیلات
مدرک تحصیلی
دکترای شیلات- تکثیر و پرورش غذای زنده
شماره تلفن
داخلی 3154
حسام احمدی بیرگانی
مرتبه علمی
استادیار
گروه آموزشی
مرتع و آبخیزداری
مدرک تحصیلی
دکترای بیابان زدایی-رسوبات بادی ، گرد و غبار
شماره تلفن
3220
دکتر کوروش سروی مغانلو
مرتبه علمی
دانشیار
گروه آموزشی
شیلات
مدرک تحصیلی
دکتري شيلات - فیزیولوژی آبزیان
شماره تلفن
داخلی 3219
دکتر میرحسن میریعقوب زاده
مرتبه علمی
دانشیار
گروه آموزشی
مرتع و آبخیزداری
مدرک تحصیلی
دکترای آبخیزداری - آب
شماره تلفن
داخلی 3224
دکتر احمد ایمانی
مرتبه علمی
دانشیار
گروه آموزشی
شیلات
مدرک تحصیلی
دکترای شیلات- تغذیه آبزیان
شماره تلفن
داخلی 3151
دکتر سعید نجفی
مرتبه علمی
استادیار
گروه آموزشی
دانشکده, مرتع و آبخیزداری
مدرک تحصیلی
علوم و مهندسی آبخیزداری
شماره تلفن
3220
دکتر حسین خیرفام
مرتبه علمی
استادیار
گروه آموزشی
مرتع و آبخیزداری
مدرک تحصیلی
دکترای علوم و مهندسی آبخیزداری-حفاظت آب و خاک
شماره تلفن
2501
دکتر مرتضی مفیدی چیلان
مرتبه علمی
استادیار
گروه آموزشی
مرتع و آبخیزداری
مدرک تحصیلی
دکتری علوم مرتع
شماره تلفن
هادی بیگی حیدرلو
مرتبه علمی
استادیار
گروه آموزشی
جنگلداری
مدرک تحصیلی
دکترای جنگلداری
شماره تلفن

Pages