امروز

دوشنبه ۱۹ آذر ۱۳۹۷

اعضای هیات علمی دانشکده

نام: دکتر اسماعیل شیدایی کرکج
مرتبه علمی: استادیار
مدرک تحصیلی: دکترای علوم مرتع
گروه آموزشی: مرتع و آبخیزداری
e.sheidai@urmia.ac.ir
http://facultystaff.urmia.ac.ir/Site/CV.aspx?STID=595&Ln=fa
شماره تلفن: 3223
نام: دکتر رامین مناف فر
مرتبه علمی: استادیار
مدرک تحصیلی: دکتری ژنتیک آبزیان - بیوتکنولوژی
گروه آموزشی: شیلات
R.manaffar@urmia.ac.ir
http://facultystaff.urmia.ac.ir/r.manaffar
شماره تلفن: 98-0441-3440295
نام: دکتر میرحسن میریعقوب زاده
مرتبه علمی: استادیار
مدرک تحصیلی: دکترای آبخیزداری - آب
گروه آموزشی: مرتع و آبخیزداری
m.miryaghoubzadeh@urmia.ac.ir
http://facultystaff.urmia.ac.ir/mh.miryaghoubzadeh
شماره تلفن: داخلی 3220
نام: دکتر احمد ایمانی
مرتبه علمی: دانشیار
مدرک تحصیلی: دکترای شیلات- تغذیه آبزیان
گروه آموزشی: شیلات
a.imani@urmia.ac.ir
http://facultystaff.urmia.ac.ir/a.imani
شماره تلفن: داخلی 3151
نام: حسام احمدی بیرگانی
مرتبه علمی: استادیار
مدرک تحصیلی: دکترای بیابان زدایی-رسوبات بادی ، گرد و غبار
گروه آموزشی: مرتع و آبخیزداری
h.ahmadybirgani@urmia.ac.ir
http://facultystaff.urmia.ac.ir/he.ahmadi
شماره تلفن: 3220
نام: دکتر نصرالله احمدی فرد
مرتبه علمی: استادیار
مدرک تحصیلی: دکترای شیلات- تکثیر و پرورش غذای زنده
گروه آموزشی: شیلات
n.ahmadifard@urmia.ac.ir
http://facultystaff.urmia.ac.ir/n.ahmadifard
شماره تلفن: داخلی 3154
نام: دکتر هيراد عبقری
مرتبه علمی: دانشیار
مدرک تحصیلی: دکترای آبخیزداری-هیدرولوژی و منابع آب
گروه آموزشی: مرتع و آبخیزداری
hiradab@gmail.com
http://facultystaff.urmia.ac.ir/h.abghari
شماره تلفن: داخلی
نام: دکتر مهدی عرفانیان
مرتبه علمی: دانشیار
مدرک تحصیلی: دکترای مهندسی آبخیزداری- هیدرولوژی و سنجش از دور
گروه آموزشی: مرتع و آبخیزداری
m.erfanian@urmia.ac.ir
http://facultystaff.urmia.ac.ir/m.erfanian
شماره تلفن: 2502
نام: دکتر حبیب نظرنژاد
مرتبه علمی: استادیار
مدرک تحصیلی: دکترای آبخیزداری - فرسایش و رسوب
گروه آموزشی: مرتع و آبخیزداری
h.nazarnejad@urmia.ac.ir
http://facultystaff.urmia.ac.ir/h.nazarnejad
شماره تلفن: 2505
نام: دکتر مرضیه حجاریان
مرتبه علمی: استادیار
مدرک تحصیلی: دکترای جنگلداری
گروه آموزشی: جنگلداری
m.hajjarian@urmia.ac.ir
http://facultystaff.urmia.ac.ir/m.hajjarian
شماره تلفن: داخلی

Pages