اعضای هیات علمی دانشکده

نام: دکتر مرضیه حجاریان
مرتبه علمی: استادیار
مدرک تحصیلی: دکترای جنگلداری
شماره تلفن: داخلی
نام: دکتر امید حسین زاده
مرتبه علمی: استادیار
مدرک تحصیلی: دکترای جنگلداری
شماره تلفن: داخلی
نام: دکتر محمدرضا زرگران
مرتبه علمی: استادیار
مدرک تحصیلی: دکترای جنگلداری - حمایت و حفاظت جنگل
گروه آموزشی: جنگلداری

m.zargaran@urmia.ac.ir

http://facultystaff.urmia.ac.ir/m.zargaran

شماره تلفن: داخلی
نام: دکتر جواد اسحاقی
مرتبه علمی: دانشیار
مدرک تحصیلی: دکترای مرتعداری
گروه آموزشی: جنگلداری

j.eshagh@urmia.ac.ir

http://facultystaff.urmia.ac.ir/j.eshagh

شماره تلفن: داخلی
نام: سید رستم موسوی میر کلا
مرتبه علمی: استادیار
مدرک تحصیلی: دکترای جنگلداری
گروه آموزشی: جنگلداری

r.mousavi@urmia.ac.ir

http://facultystaff.urmia.ac.ir/r.mousavi

شماره تلفن: داخلی
نام: نسرین سیدی
مرتبه علمی: استادیار
مدرک تحصیلی: دکترای جنگلداری
گروه آموزشی: جنگلداری

n.seyedi@urmia.ac.ir

http://facultystaff.urmia.ac.ir/n.seyedi

شماره تلفن: داخلی
نام: احمد علیجانپور
مرتبه علمی: دانشیار
مدرک تحصیلی: دکترای جنگلداری
گروه آموزشی: جنگلداری

a.alijanpour@urmia.ac.ir

http://asatid.urmia.ac.ir/a.alijanpour

شماره تلفن: داخلی
نام: عباس بانج شفیعی
مرتبه علمی: دانشیار
مدرک تحصیلی: دکترای جنگلداری
گروه آموزشی: جنگلداری

banedg@yahoo.com

http://facultystaff.urmia.ac.ir/a.banjshafiei

شماره تلفن: 2501
نام: دکتر الیاس رمضانی کاکرودی
مرتبه علمی: استادیار
مدرک تحصیلی: دکترای تخصصی جنگلداری
گروه آموزشی: جنگلداری

e.ramezani@urmia.ac.ir

http://facultystaff.urmia.ac.ir/e.ramezani

شماره تلفن: داخلی
نام: دکتر کوروش سروی مغانلو
مرتبه علمی: استادیار
مدرک تحصیلی: دکتري شيلات - فیزیولوژی آبزیان
شماره تلفن: داخلی 3219

Pages

___________________________________________________________________________

    • آمار بازدید:  امروز:30  این هفته:584  این ماه:2925  امسال:79248